HUSK at give besked hvis du få ny mail /telefon mm

 

Kontakt Torben Kordif såfremt du ikke modtager mails fra havnen,således at din mail adresse kan blive korrigeret så du modtager nyt fra Ballen Havneforening

Generalforsamling 21.03.18

 

 Referat fra generalforsamlingen den 21-03-2018 i ballen Havneforening.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent:

Børge Midtgaard blev valgt som mødets dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig ( jf. Vedtægter )

Til brug for evt. stemmetælling blev Nicolaj Pog Ole M. valgt

Fuldmagt (er) : Torben N. havde en enkelt fuldmagt med

2.Formanden aflægger beretning til godkendelse:

Formanden Robert H. takkede de der deltog i arbejdsdagen. Takkede bestyrelsen for samarbejdet og tak for 12 gode år som formand for Ballen Havneforening. Takkede derudover Hans V. Madsen for dennes bestyrelsesarbejde /kasserer gennem 16 år.

Derudover nævnte formanden i sin beretning, at der ikke var så mange nyskabelser, men at bestyrelsen i 2017 havde besluttet, at flytte pælene på pladserne således, at der bliver overensstemmelse med de mål som man har købt og den plads man så har til rådighed. Der vil løbende blive opgraderet på pladserne, så snart det kan lade sig gøre. Robert gjorde endvidere opmærksom på, at han håbede på en god og lys fremtid for havnen og dens nye bestyrelse.

Beretningen blev herefter godkendt.

3.Resultat af udsendte spørgeskemaer :

Torben K. orienterede om at vi i havne foreningen har tilknyttet os Naturturisme, og af den vej kan vi blandt andet få hjælp til ,at søge fonde. Naturturisme har ligeledes udarbejdet et ideprospekt for havnen /udvikling af havnen. (ideprospekt blev rundsendt ved mødet).Derudover vil havnen gratis modtage blandt andet en ekstra bagagevogn, flag til flagstang med samarbejdets logo. Derudover blev nævnt båre, førstehjælpskasser, brandslukkere.

Med baggrund i at Ballen Havneforening har tilknyttet sig Naturturisme, og det at Havne forening var usikker på medlemmernes ønsker for havnen, havde Torben omkring årsskiftet, rundsendt et spørgeskema til alle medlemmer, hvor man som medlem kunne tilkendegive ønsker for havnen og tilskrive andre ønsker end dem der var nævnt. Torben havde til generalforsamlingen, med baggrund i de indkomne svar, udarbejdet en prognose/tendens fremvist ved hjælp af PowerPoint. Af denne fremgik det at : renovering af

bad /toiletforhold havde høj prioritet. Derudover var der høj prioritet ift. at kom mere strøm på molerne. Kraftigere Wi-Filøsning var også blandt medlemmernes høje prioriteringer. Torben orienterede om, at han havde udsendt 125 skemaer og ,at der var kommet 28 besvarede tilbage.

I forhold til det udsendte spørgeskema, havde formanden en kommentar omkring evt. shelter på havnen, idet formanden mente, at dette kunne komme i strid med bygningslovgivningen.

Kommentarer fra generalforsamlingen til det udsendte spørgeskema var blandt andet ,at det var en god ide, at inddrage havnens medlemmer og godt, at der spørges på demokratisk vis. Endvidere at ovenstående ønsker kunne forsøges finansieres igennem fonde.

 

4. Foreningens regnskab til godkendelse for 2017

Kasserer Hans V. Madsen forespurgte hvorvidt der var spørgsmål til det fremsendte regnskab ( regnskab var rundsendt til medlemmer i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling .)Der var ikke decideret spørgsmål til regnskabet, men da der var et merforbrug i strøm, tilkendegav medlemmer undren herover og det blev nævnt, at ”nogen” fortsat lå med strøm hele sæsonen uden ,at der var evt. var sat separat måler op. Derudover herskede derunder generalforsamlingen tvivl om tidligere beslutning, om hvorvidt man måtte have strøm sat til om sommeren, selv om man ikke opholdt sig på båden eller om det kun var gældende i efterårs/vinterperioden, hvor bådene var på land ( brandfare). Andre tilkendegav at man kunne sætte et skilt på skibet om at man opholdt sig der og andre tilkendegav, at man bare kunne hive stikket ud. Beslutningen blev, at bestyrelsen tager det op på et af de først komne møder.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen har ikke lagt op til kontingentforhøjelse og kontingent for 2018 er således fortsat kr.1500. Budget blev omdelt på generalforsamlingen.

Budget blev herefter godkendt.

 

6a. Behandling af indkommende forslag

Der var indkommet forslag fra Jens F.om at undersøge hvilke mulighed der var for at lave ”chikane” på vejen til haven således at farten nedsættes.

Forslaget blev drøftet blandt de fremmødte og der var udsagn som : at der ikke skulle være tale om bump, der skal flyttes, idet det vil give udfordringer ift. Båd transport. Der skal være mulighed for uhindret båd transport. Der var positiv stemning for det fremsatte forslag

Beslutningen blev at bestyrelsen arbejder videre med det fremsatte forslag i samarbejde med kommunen idet ,kommune / havn deles om vejen til havnen.

6b. Der var indkommet forslag fra Bjarne E. hvor bestyrelsesmedlemmer maximalt bør sidde som bestyrelsesmedlem i 6 år ad gangen.

Dirigenten Børge Midtgaard afviste forslaget med den begrundelse at forslaget stred imod vedtægterne idet dirigenten henviste til vedtægterne for Ballen Havneforening §§ Valg til Bestyrelse, valg til revisor og valg til revisor suppleant6 og 12.

 

7.Valg til Bestyrelse, valg til revisor og valg til revisor suppleant

Valgt til bestyrelsen blev : Bjarne Egeskov og Christian Dolmer jf. indstilling fra bestyrelsen. Ib O.A blev   genvalgt

Valgt som suppleanter til bestyrelsen blev: Niklas H. Jensen og Hans Erik Brendholm

Valgt som revisor: Ole Møller vælgesJesper B. modtager genvalg

Valgt som revisor suppleant : Karsten Johanneson

 

Evt:

Det blev oplyst at havnens, opsyns /rengøringsmand er ophørt

 

Farvel til Robert og Hans
Dirigenten holdt på vegne af medlemmerne samt Ballen Havneforening, en farvel tale til Robert og Hans for mange års arbejde i foreningen.

 

Ref. Mona P

 

  

 

 

 

 

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening,vil fra den 8.06.17 være tilgængelige i mappe som vil stå i klubhuset,Jf.beslutning i bestyrelsen .