Arbejdsdag- lørdag den 15.september 2018

Arbejdsdag- lørdag den 15.september 2018

Tak til alle fremmødte på arbejdsdagen. Vi fik malet de nye læskærme, sat bådstativer frem og skiftet træværk på bedene på parkeringspladsen.

Det uafsluttede arbejde blev solgt til Martin Tømrer, der har lavet et pænt arbejde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Optagning af turbøjer

Fredag 5. oktober blev turbøjer taget op. og rengjort.  Nogle bøjer havde flyttet sig en del. Hennning mener det skyldes for mange/store skibe i bøjerne.

Max. vægt for brug af turbøjerne er 15 tons. Ved brug i kvajl er det skibenes samlede vægt der ikke må overskride 15 tons.

    

 

 

 

 

HUSK at give besked hvis du få ny mail /telefon mm

OPFORDRING

Kontakt Torben Kordif såfremt du ikke modtager mails fra havnen,således at din mail adresse kan blive korrigeret, således, at du modtager nyt /ændringer fra Ballen Havneforening

Generalforsamling 21.03.18

 

 Referat fra generalforsamlingen den 21-03-2018 i ballen Havneforening.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent:

Børge Midtgaard blev valgt som mødets dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig ( jf. Vedtægter )

Til brug for evt. stemmetælling blev Nicolaj Pog Ole M. valgt

Fuldmagt (er) : Torben N. havde en enkelt fuldmagt med

2.Formanden aflægger beretning til godkendelse:

Formanden Robert H. takkede de der deltog i arbejdsdagen. Takkede bestyrelsen for samarbejdet og tak for 12 gode år som formand for Ballen Havneforening. Takkede derudover Hans V. Madsen for dennes bestyrelsesarbejde /kasserer gennem 16 år.

Derudover nævnte formanden i sin beretning, at der ikke var så mange nyskabelser, men at bestyrelsen i 2017 havde besluttet, at flytte pælene på pladserne således, at der bliver overensstemmelse med de mål som man har købt og den plads man så har til rådighed. Der vil løbende blive opgraderet på pladserne, så snart det kan lade sig gøre. Robert gjorde endvidere opmærksom på, at han håbede på en god og lys fremtid for havnen og dens nye bestyrelse.

Beretningen blev herefter godkendt.

3.Resultat af udsendte spørgeskemaer :

Torben K. orienterede om at vi i havne foreningen har tilknyttet os Naturturisme, og af den vej kan vi blandt andet få hjælp til ,at søge fonde. Naturturisme har ligeledes udarbejdet et ideprospekt for havnen /udvikling af havnen. (ideprospekt blev rundsendt ved mødet).Derudover vil havnen gratis modtage blandt andet en ekstra bagagevogn, flag til flagstang med samarbejdets logo. Derudover blev nævnt båre, førstehjælpskasser, brandslukkere.

Med baggrund i at Ballen Havneforening har tilknyttet sig Naturturisme, og det at Havne forening var usikker på medlemmernes ønsker for havnen, havde Torben omkring årsskiftet, rundsendt et spørgeskema til alle medlemmer, hvor man som medlem kunne tilkendegive ønsker for havnen og tilskrive andre ønsker end dem der var nævnt. Torben havde til generalforsamlingen, med baggrund i de indkomne svar, udarbejdet en prognose/tendens fremvist ved hjælp af PowerPoint. Af denne fremgik det at : renovering af

bad /toiletforhold havde høj prioritet. Derudover var der høj prioritet ift. at kom mere strøm på molerne. Kraftigere Wi-Filøsning var også blandt medlemmernes høje prioriteringer. Torben orienterede om, at han havde udsendt 125 skemaer og ,at der var kommet 28 besvarede tilbage.

I forhold til det udsendte spørgeskema, havde formanden en kommentar omkring evt. shelter på havnen, idet formanden mente, at dette kunne komme i strid med bygningslovgivningen.

Kommentarer fra generalforsamlingen til det udsendte spørgeskema var blandt andet ,at det var en god ide, at inddrage havnens medlemmer og godt, at der spørges på demokratisk vis. Endvidere at ovenstående ønsker kunne forsøges finansieres igennem fonde.

 

4. Foreningens regnskab til godkendelse for 2017

Kasserer Hans V. Madsen forespurgte hvorvidt der var spørgsmål til det fremsendte regnskab ( regnskab var rundsendt til medlemmer i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling .)Der var ikke decideret spørgsmål til regnskabet, men da der var et merforbrug i strøm, tilkendegav medlemmer undren herover og det blev nævnt, at ”nogen” fortsat lå med strøm hele sæsonen uden ,at der var evt. var sat separat måler op. Derudover herskede derunder generalforsamlingen tvivl om tidligere beslutning, om hvorvidt man måtte have strøm sat til om sommeren, selv om man ikke opholdt sig på båden eller om det kun var gældende i efterårs/vinterperioden, hvor bådene var på land ( brandfare). Andre tilkendegav at man kunne sætte et skilt på skibet om at man opholdt sig der og andre tilkendegav, at man bare kunne hive stikket ud. Beslutningen blev, at bestyrelsen tager det op på et af de først komne møder.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen har ikke lagt op til kontingentforhøjelse og kontingent for 2018 er således fortsat kr.1500. Budget blev omdelt på generalforsamlingen.

Budget blev herefter godkendt.

 

6a. Behandling af indkommende forslag

Der var indkommet forslag fra Jens F.om at undersøge hvilke mulighed der var for at lave ”chikane” på vejen til haven således at farten nedsættes.

Forslaget blev drøftet blandt de fremmødte og der var udsagn som : at der ikke skulle være tale om bump, der skal flyttes, idet det vil give udfordringer ift. Båd transport. Der skal være mulighed for uhindret båd transport. Der var positiv stemning for det fremsatte forslag

Beslutningen blev at bestyrelsen arbejder videre med det fremsatte forslag i samarbejde med kommunen idet ,kommune / havn deles om vejen til havnen.

6b. Der var indkommet forslag fra Bjarne E. hvor bestyrelsesmedlemmer maximalt bør sidde som bestyrelsesmedlem i 6 år ad gangen.

Dirigenten Børge Midtgaard afviste forslaget med den begrundelse at forslaget stred imod vedtægterne idet dirigenten henviste til vedtægterne for Ballen Havneforening §§ Valg til Bestyrelse, valg til revisor og valg til revisor suppleant6 og 12.

 

7.Valg til Bestyrelse, valg til revisor og valg til revisor suppleant

Valgt til bestyrelsen blev : Bjarne Egeskov og Christian Dolmer jf. indstilling fra bestyrelsen. Ib O.A blev   genvalgt

Valgt som suppleanter til bestyrelsen blev: Niklas H. Jensen og Hans Erik Brendholm

Valgt som revisor: Ole Møller vælgesJesper B. modtager genvalg

Valgt som revisor suppleant : Karsten Johanneson

 

Evt:

Det blev oplyst at havnens, opsyns /rengøringsmand er ophørt

 

Farvel til Robert og Hans
Dirigenten holdt på vegne af medlemmerne samt Ballen Havneforening, en farvel tale til Robert og Hans for mange års arbejde i foreningen.

 

Ref. Mona P

 

  

 

 

 

 

Kære anpartshaver i Ballen havn, undersøgelse dec. 2017 (1)

Hvad mener medlemmer af Ballen Havneforening
Send dit svar til Torben, hvis mail fremgår af vedhæftede

REGLEMENT FOR BALLEN HAVN

REGLEMENT FOR BALLEN HAVN

LEDELSE

Den øverste myndighed over de af havnen, ejede arealer, bygninger, anlæg og redskaber er den til enhver tid siddende bestyrelse.

FÆRDSEL PÅ OG BENYTTELSE AF HAVNEN:

Al færdsel på, i og omkring havnen  skal ske under hensyntagen til miljø, havnens faciliteter, tekniske installationer, henliggende både og personer.

Fartøjer, der ligger i havnen, skal være ansvarsforsikret. Såfremt der er flere ejere til fartøjet, skal samtlige ejere være opført på forsikringspolicen.

Fartøjer skal være fortøjet med to for - og agterfortøjninger eller spring samt være forsynet med mindst to fendere på hver side.

Det er ikke tilladt at ligge for svaj i havnen eller i havneindsejlingen.

Ind – og udsejling skal ske i moderat tempo. Indgående både skal holde tilbage for udgående både.

Vedligeholdelse og reparation af både på land og i vandet, skal ske under stor hensyntagen til forurening af miljøet. F.eks. skal slibestøv  og afskrabning af bundmaling opsamles og bortskaffes.

Vejledning og henvisning til miljøhåndtering kan fås ved henvendelse til havnemyndigheden.

Genstande af enhver art samt forurenende stoffer og væsker må ikke udkastes i havnen.

Tømning af toilet i havnen samt udledning af spildolie er strengt forbudt.

Bortskaffelse af fiskeaffald skal ske udenfor havnen og væk fra badestranden.

Hunde skal føres i snor, og deres eventuelle efterladenskaber skal fjernes.

Badning og fiskeri i havnen er forbudt.

Al cykel  - knallertkørsel på broerne er strengt forbudt.

Under vinteroplæning på land eller til vands må ingen både tilføres landstrøm uden at være under opsyn.

Man opfordres til at spare på el og vand.

Hvis man ønsker at bruge el til opvarmning benyttes særskilt måler.

PRISER OG STØRRELSER M.V. FOR HAVNEPLADSER:

Havnens pladser deles i 6 grupper:

 

                 Gr. 1          ( 2,5 x 7,5 m )              pris kr. 20.000

                 Gr. 2          ( 2,9 x 8,0 m )              pris kr. 25.000

                 Gr. 3          ( 3,0 x 10,0 m)            pris kr. 30.000

                 Gr. 4          ( 3,5 x 12,5 m )            pris kr. 42.000

                 Gr. 5          ( 4,0 x 12,5 m )            pris kr. 47.500

                 Gr. 6          ( 5,0 x 15,0 m )            pris kr. 66.000

Pladser er ifølge tegning fra COWI ( se plan ) et gennemsnit af pladserne i den enkelte gruppe, målt fra midt pæl til midt pæl. Når en pæl skal udskiftes/ flyttes kan man ikke forvente, at pælen kan rammes nøjagtig på samme sted som den ’ gamle pæl ’.

De opgivne mål på pladsen skal respekteres, d.v.s. at ingen del af båden eller dens udstyr må stikke ud af pladsen.

For at få tildelt en plads, skal man have indbetalt det beløb til kassereren, der svarer til prisen på andelen.

Indbetalt kontingent ( pt. kr. 1500.- ) giver samtidig ret til vinteropbevaring på en angiven plads på land i perioden 1.oktober til 1. maj.

Ved overvintring i vandet udenfor sin egen plads skal pris og sted aftales med bestyrelsen.

Andelshavere skal være ejer og bruger af det fartøj, der ligger på pladsen.

 

OVERDRAGELSE AF BRUGSRETTEN:

Al overdragelse af brugsretten til havnepladsen sker gennem Havneforeningen.

 

VENTELISTE OG LEDIGE PLADSER:

Aktive medlemmer af havneforeningen tilbydes ledige pladser først – i henhold til ventelisten.

Der føres venteliste til aktivt  medlemskab i Ballen Havneforening.

Der tages hensyn til venteliste, når ledige andele skal sælges.

I forbindelse med optagelse på venteliste opnås passivt medlemskab. Optagelse på venteliste koster pt. et engangsbeløb på kr. 500.00.-, som modregnes ved eventuelt køb af andelsbevis. Endvidere opkræves et årligt administrationsgebyr på kr. 100.00.-  for at forblive på ventelisten

Personer på ventelisten, som 2 gange afslår tilbud om køb af andel, bliver henvist til bunden af ventelisten.

Venteliste kan ses på opslagstavlen ved toiletbygningen.

Det er tilladt at bytte plads indenfor samme pladsstørrelse. Bestyrelsen skal informeres skriftligt, inden bytningen foretages. Hvis bytningen er permanent, skal nyt andelsbevis udstedes.

Hvis man ønsker at bytte til større plads, og det er muligt, skal differencen mellem den ejede plads, og den man ønsker, betales.

Hvis der er tale om permanent bytning, skal andelsbeviset ligeledes byttes

 

FREMLEJE AF PLADSER:

Al indtægt fra gæstesejlere tilfalder havneforeningen.

 

Hvis man forlader sin plads mere end et døgn, skal skiltet vendes til grønt, og det omtrentlige tidspunkt for hjemkomst angives.

 

En plads, som ikke benyttes eller skønnes ej at blive benyttet på rimelig måde af et aktivt medlem, kan kræves stillet til rådighed for Havneforeningen.

 

LEJESTØRRELSE OG VILKÅR:

Mellem havneforeningen og lejer opstilles en lejekontrakt, som gælder fra 1. april til 1. december.

Nuværende leje for en sæson er fastsat således:

Gr. 1          pris kr. 2700.-

Gr. 2          pris kr. 3050.-

Gr. 3          pris kr. 3300 .-

Gr. 4          pris kr. 4600.-

Gr. 5          pris kr. 5300.-

Gr. 6          pris kr. 6300.-

Jollepl.      Pris kr. 2000.- (årligt )

Lejen inkluderer ikke bådens vinteroplægning på havnens areal.

Under forudsætning af tilstrækkelig ledig plads kan lejere leje vinterplads. Prisen er pt. kr. 175.- pr meter loa.

For lejemål på mindre end hel sæson fastsættes lejen i det enkelte tilfælde af bestyrelsen ud fra sæsonlejen.

Et medlem, der har stillet sin plads til rådighed for udlejning senest 15. marts, vil blive kontingentfri, når pladsen er udlejet.

 

SLÆBESTEDET: 

Slæbestedet må frit benyttes af aktive medlemmer af Ballen havneforening.

 

Passive medlemmer og andre, der ønsker at benytte slæbestedet, kan mod en årlig afgift på kr. 500.00.- bruge slæbestedet.Årskortet er personligt og må ikke benyttes af andre end indehaveren.

 

Slæbestedet kan benyttes mod betaling af 75.-kr pr dag

 

Når man har benyttet slæbestedet til isætning eller optagning af båd, skal det lukkes igen .

 

 

Trailere må henstå  på pladsen max. et døgn.

 

Al henvendelse angående venteliste, leje/ genleje af havneplads samt brug af slæbested skal ved henvendelse til kassereren.

 

Det påhviler den enkelte ejer/ lejer og bruger at over holde de tilhørende regler.

 

Overtrædelse og tilsidesættelse af ovenstående regler og anvisninger vil blive påtalt.

 

Grove overtrædelser kan medføre bortvisning i henhold til  ” Vedtægter for Ballen Havneforening ”.

 

Regulativet er trådt i kraft pr. 1. januar 1998, og senest revideret den 04.december 2017

 

Bestyrelsen for Ballen Havneforening

 

 

 

****************

 

 

 

 

 

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening,vil fra den 8.06.17 være tilgængelige i mappe som vil stå i klubhuset,Jf.beslutning i bestyrelsen .

Danske Tursejleres turbøjer

TURBØJER TIL TURSEJLERNE

 

Bøjeområde 1 Positioner

Helnæs Bugt....................................55°06´44 N & 10°05´98 Ø

Helnæs Bugt....................................55°07´ 94N & 10°04´08 Ø

Dyreborg..........................................55°04´48 N & 10°13´66 Ø

Dyreborg..........................................55°04´45 N & 10°13´65 Ø

Lyø Sand N.......................................55°03´71 N & 10°08´70 Ø

Lyø Sand S.......................................55°03´65 N & 10°08´61 Ø

Nab N................................................55°03´58 N & 10°19´13 Ø

Nab S.................................................55°03´53 N & 10°19´09 Ø

Korshavn..........................................55°00´84 N & 10°19´26 Ø

Revkrog............................................55°00´33 N & 10°20´44 Ø

Revkrog............................................55°00´30 N & 10°20´55 Ø

Ravnebjerg......................................55°00´72 N & 10°20´37 Ø

Skarø.................................................55°00´92 N & 10°28´18 Ø

Skarø.................................................55°00´79 N & 10°28´17 Ø

Bækkehave Fyr ..............................55°00´66 N & 10°31´83 Ø

Thurøbund......................................55°02´31 N & 10°40´80 Ø

Thurøbund......................................55°02´31 N & 10°40´86 Ø

Pilekrogen Troense.......................55°02´27 N & 10°38´56 Ø

Bogø Øst...........................................55°18´73 N & 09°49´93 Ø

Torø Nord....................................... 55°15´66 N & 09°52´98 Ø

Bøjeområde 2 Positioner

Nyborg Fjord...................................55°17´90 N & 10°46´96 Ø

Kajberg Skov...................................55°16´57 N & 10°47´33 Ø

Romsø vest......................................55°30´70 N & 10°47´57 Ø

Romsø sydøst..................................55°30´55 N & 10°47´59 Ø

Musholm Øst .................................55°28´80 N & 11°04´81 Ø

Musholm Vest.................................55°28´57 N & 11°04´35 Ø

Bøjeområde 3 Positioner

Vest for Kyndeløse.........................55°42´86 N & 11°50´67 Ø

Vellerup Vig....................................55°44´10 N & 11°52´30 Ø

Hammerkrogen.............................55°45´10 N & 11°51´24 Ø

Lindholm.........................................55°44´52 N & 11°49´12 Ø

Kongsøre Skov Syd........................55°48´39 N & 11°42´56 Ø

Bramsnæs Bugt..............................55°41´03 N & 11°49´68 Ø

Bøjeområde 4 Positioner

Nord for Tærø................................ 54°57´35 N & 12°03´70 Ø

Guldborgsund................................54°52´60 N & 11°44´06 Ø

Guldborgsund................................54°52´77 N & 11°45´19 Ø

Guldborgsund................................54°51´23 N & 11°45´63 Ø

Guldborgsund................................54°51´20 N & 11°45´73 Ø

 

Se ydeligere info på:

www.dansketursejlere.dk