Generalforsamling 21 marts 2018

Kære medlemmer


Generalforsamlingen i år bliver onsdag den 21/3  2018, kl. 19.00.
 
Sted: Øster Skerninge forsamlingshus 
          Midtervej 30
          5762 V. Skerninge
 
Indkaldelse med dagsorden og regnskab sendes ud i slutningen af uge 8.
Sidste frist for forslag fra medlemmer er den 15/2 2018
Forslag fra medlemmer sendes til : Formand, Robert Havelinn på mail anro@pc.dk
 
Vi ses til generalforsamling
 
På bestyrelsens vegne
Torben Kordif

Svendborg Billetten senest 15. feb

18.01.2018

Svendborg bliletten

Det er tid at bestille Svendborg Billetten. Vlg. bestil hos Hans pr. mail.

hansvmadsen@gmail.com

senest 15. feb.2018

Mvh Hans

Generalforsamling /Forslag til generaforsamling

Ifølge vedtægter for Ballen Havneforening

§8

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Marts måned og indvarsles skriftelig pr.post til medlemmer senest to uger før afholdelsen og med oplysninger om dagsorden og indkomne forslag.Forslag,der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar

Kære anpartshaver i Ballen havn, undersøgelse dec. 2017 (1)

Hvad mener medlemmer af Ballen Havneforening
Send dit svar til Torben, hvis mail fremgår af vedhæftede

REGLEMENT FOR BALLEN HAVN

REGLEMENT FOR BALLEN HAVN

LEDELSE

Den øverste myndighed over de af havnen, ejede arealer, bygninger, anlæg og redskaber er den til enhver tid siddende bestyrelse.

FÆRDSEL PÅ OG BENYTTELSE AF HAVNEN:

Al færdsel på, i og omkring havnen  skal ske under hensyntagen til miljø, havnens faciliteter, tekniske installationer, henliggende både og personer.

Fartøjer, der ligger i havnen, skal være ansvarsforsikret. Såfremt der er flere ejere til fartøjet, skal samtlige ejere være opført på forsikringspolicen.

Fartøjer skal være fortøjet med to for - og agterfortøjninger eller spring samt være forsynet med mindst to fendere på hver side.

Det er ikke tilladt at ligge for svaj i havnen eller i havneindsejlingen.

Ind – og udsejling skal ske i moderat tempo. Indgående både skal holde tilbage for udgående både.

Vedligeholdelse og reparation af både på land og i vandet, skal ske under stor hensyntagen til forurening af miljøet. F.eks. skal slibestøv  og afskrabning af bundmaling opsamles og bortskaffes.

Vejledning og henvisning til miljøhåndtering kan fås ved henvendelse til havnemyndigheden.

Genstande af enhver art samt forurenende stoffer og væsker må ikke udkastes i havnen.

Tømning af toilet i havnen samt udledning af spildolie er strengt forbudt.

Bortskaffelse af fiskeaffald skal ske udenfor havnen og væk fra badestranden.

Hunde skal føres i snor, og deres eventuelle efterladenskaber skal fjernes.

Badning og fiskeri i havnen er forbudt.

Al cykel  - knallertkørsel på broerne er strengt forbudt.

Under vinteroplæning på land eller til vands må ingen både tilføres landstrøm uden at være under opsyn.

Man opfordres til at spare på el og vand.

Hvis man ønsker at bruge el til opvarmning benyttes særskilt måler.

PRISER OG STØRRELSER M.V. FOR HAVNEPLADSER:

Havnens pladser deles i 6 grupper:

 

                 Gr. 1          ( 2,5 x 7,5 m )              pris kr. 20.000

                 Gr. 2          ( 2,9 x 8,0 m )              pris kr. 25.000

                 Gr. 3          ( 3,0 x 10,0 m)            pris kr. 30.000

                 Gr. 4          ( 3,5 x 12,5 m )            pris kr. 42.000

                 Gr. 5          ( 4,0 x 12,5 m )            pris kr. 47.500

                 Gr. 6          ( 5,0 x 15,0 m )            pris kr. 66.000

Pladser er ifølge tegning fra COWI ( se plan ) et gennemsnit af pladserne i den enkelte gruppe, målt fra midt pæl til midt pæl. Når en pæl skal udskiftes/ flyttes kan man ikke forvente, at pælen kan rammes nøjagtig på samme sted som den ’ gamle pæl ’.

De opgivne mål på pladsen skal respekteres, d.v.s. at ingen del af båden eller dens udstyr må stikke ud af pladsen.

For at få tildelt en plads, skal man have indbetalt det beløb til kassereren, der svarer til prisen på andelen.

Indbetalt kontingent ( pt. kr. 1500.- ) giver samtidig ret til vinteropbevaring på en angiven plads på land i perioden 1.oktober til 1. maj.

Ved overvintring i vandet udenfor sin egen plads skal pris og sted aftales med bestyrelsen.

Andelshavere skal være ejer og bruger af det fartøj, der ligger på pladsen.

 

OVERDRAGELSE AF BRUGSRETTEN:

Al overdragelse af brugsretten til havnepladsen sker gennem Havneforeningen.

 

VENTELISTE OG LEDIGE PLADSER:

Aktive medlemmer af havneforeningen tilbydes ledige pladser først – i henhold til ventelisten.

Der føres venteliste til aktivt  medlemskab i Ballen Havneforening.

Der tages hensyn til venteliste, når ledige andele skal sælges.

I forbindelse med optagelse på venteliste opnås passivt medlemskab. Optagelse på venteliste koster pt. et engangsbeløb på kr. 500.00.-, som modregnes ved eventuelt køb af andelsbevis. Endvidere opkræves et årligt administrationsgebyr på kr. 100.00.-  for at forblive på ventelisten

Personer på ventelisten, som 2 gange afslår tilbud om køb af andel, bliver henvist til bunden af ventelisten.

Venteliste kan ses på opslagstavlen ved toiletbygningen.

Det er tilladt at bytte plads indenfor samme pladsstørrelse. Bestyrelsen skal informeres skriftligt, inden bytningen foretages. Hvis bytningen er permanent, skal nyt andelsbevis udstedes.

Hvis man ønsker at bytte til større plads, og det er muligt, skal differencen mellem den ejede plads, og den man ønsker, betales.

Hvis der er tale om permanent bytning, skal andelsbeviset ligeledes byttes

 

FREMLEJE AF PLADSER:

Al indtægt fra gæstesejlere tilfalder havneforeningen.

 

Hvis man forlader sin plads mere end et døgn, skal skiltet vendes til grønt, og det omtrentlige tidspunkt for hjemkomst angives.

 

En plads, som ikke benyttes eller skønnes ej at blive benyttet på rimelig måde af et aktivt medlem, kan kræves stillet til rådighed for Havneforeningen.

 

LEJESTØRRELSE OG VILKÅR:

Mellem havneforeningen og lejer opstilles en lejekontrakt, som gælder fra 1. april til 1. december.

Nuværende leje for en sæson er fastsat således:

Gr. 1          pris kr. 2700.-

Gr. 2          pris kr. 3050.-

Gr. 3          pris kr. 3300 .-

Gr. 4          pris kr. 4600.-

Gr. 5          pris kr. 5300.-

Gr. 6          pris kr. 6300.-

Jollepl.      Pris kr. 2000.- (årligt )

Lejen inkluderer ikke bådens vinteroplægning på havnens areal.

Under forudsætning af tilstrækkelig ledig plads kan lejere leje vinterplads. Prisen er pt. kr. 175.- pr meter loa.

For lejemål på mindre end hel sæson fastsættes lejen i det enkelte tilfælde af bestyrelsen ud fra sæsonlejen.

Et medlem, der har stillet sin plads til rådighed for udlejning senest 15. marts, vil blive kontingentfri, når pladsen er udlejet.

 

SLÆBESTEDET: 

Slæbestedet må frit benyttes af aktive medlemmer af Ballen havneforening.

 

Passive medlemmer og andre, der ønsker at benytte slæbestedet, kan mod en årlig afgift på kr. 500.00.- bruge slæbestedet.Årskortet er personligt og må ikke benyttes af andre end indehaveren.

 

Slæbestedet kan benyttes mod betaling af 75.-kr pr dag

 

Når man har benyttet slæbestedet til isætning eller optagning af båd, skal det lukkes igen .

 

 

Trailere må henstå  på pladsen max. et døgn.

 

Al henvendelse angående venteliste, leje/ genleje af havneplads samt brug af slæbested skal ved henvendelse til kassereren.

 

Det påhviler den enkelte ejer/ lejer og bruger at over holde de tilhørende regler.

 

Overtrædelse og tilsidesættelse af ovenstående regler og anvisninger vil blive påtalt.

 

Grove overtrædelser kan medføre bortvisning i henhold til  ” Vedtægter for Ballen Havneforening ”.

 

Regulativet er trådt i kraft pr. 1. januar 1998, og senest revideret den 04.december 2017

 

Bestyrelsen for Ballen Havneforening

 

 

 

****************

 

 

 

 

 

fælles søsætning 2018

Fælles søsætning 2018- bliver den 14.04.2018

Suppen i " år" bliver den 9 feb 2018

Suppen for havn / sejlklub  bliver fredag den 9 februar 2018 

Suppeaften for medlemmer Ballen Sejlklub og Havneforening den 9. februar 2018 klokken 18.00

 

Pris pr .kuvert 80.00 kr.

Medbring selv drikkevarer

Seneste tilmelding den 31 januar til

Mona 24 27 62 15   Mail : Mona290854@gmail.com

 

Lise 23 95 89 15       Mail : Lise-deleuran@hotmail.com

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening,vil fra den 8.06.17 være tilgængelige i mappe som vil stå i klubhuset,Jf.beslutning i bestyrelsen .

Ref. generalforsamling marts 2017

Generalforsamling i Ballen Havneforening

Øster Skerninge Forsamlingshus den.  15-03-2017    Kl.  19.00

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent

Børge Midtgaard vælges

 

2.Formanden aflægger beretning for 2016

 Stort fremmøde ved arbejdsdag. Tak for det.

 Et problem er registreret; fiskeaffald som stadig bliver smidt på området.

 Ikke brug af el om vinteren; er stadig ok fra medlemmerne.

 Dykkere på havnen er stadig en succes.

 Efter vi har fået lys på havnen døgnet rundt, har vi langt færre indbrud.

 Udvidelsen af T- molen er afsluttet med godt resultat.

 

Kommentarer fra medlemmerne:

Udvidelse af havnen

Der var indsigelse mod den planløsning der er valgt ved udvidelsen af T-molen.

Dette er en anden løsning, end den der blev vedtaget ved afstemning på generalforsamlingen i 2015.

Bestyrelsesformanden mener at afstemningen i 2015 var ”et forslag til ændring”

Bestyrelsen valgte den mest økonomiske  løsning  i stedet for ændringsforslag nr. 1. som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015.

Bestyrelsesformanden undskylder for uklarheden omkring  beslutningsgrundlaget.

Lys på havnen:

En grundejer tæt på havnen ønsker reduceret belysning, da lyset generer i privatboligen.

Bestyrelsen mener lyset giver en præventiv effekt mod tyveri.

Der er installeret lav-energipærer i lamperne, så elforbruget er lavt.

Punktet tages op til videre bearbejdning i bestyrelsen i samarbejde med grundejeren.

Parkering:

Må autocampere holde på havnen ?

Bestyrelsen mener ikke, at det er et stort problem med få antal overnattende campere.

Dog har vi ”øjne” på de få overnattende gæste og vil ikke være konkurrent til campingpladserne.

De autocampere der har været på havnen har fået en frist på 1 nat til at forlade området.

De har betalt ligesom gæstesejlere.

Beretningen blev herefter godkendt

 

3.Foreningens regnskab til godkendelse for 2016

 Hans Vestergaard Madsen gennemgik regnskabet for 2016.

 Omsætning på kr. 420.000,-

 Resultat/overskud for 2016: kr. 163.000,-

 

 Kommentarer fra medlemmerne:

Hele regnskabet burde have været sendt ud til alle medlemmer. Det blev besluttet på generalforsamlingen i 2015.

Formanden undskyldte for denne forglemmelse.

Regnskabet sendes fremover ud pr. mail indeholdende alle sider.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Mona sender snarligt det fulde regnskab ud pr. mail til alle medlemmer, hvis mailadresse er kendt.

 

4.Budget og fastlæggelse af kontingent for 2017

Ingen kontigentforhøjelse.

Sidste forhøjelse var i 2015.

 

5.Behandling af indkommende forslag

Formanden bad om en tilkendegivelse på, om de fremmødte til generalforsamlingen, fremover ønsker, at modtage indkaldelse til generalforsamling på mail.

Blandt de fremmødte var der stemning for, at indkaldelser fremover bliver fremsendt på mail.

Alle bedes sende mail til formanden med anmodning om modtagelse af mail i stedet for brev.

 

6. Valg til Bestyrelse og en suppleant         

Valg til bestyrelsen

Torben Andersen: Er på valg og modtager ikke genvalg.

Michael Mohr: Er på valg og modtager ikke genvalg.

Torben Kordif stiller op; anbefales af bestyrelsen.

Torben er blevet opfordret af bestyrelsen til at overtage kassererposten efter Hans, der i løbet af det kommende år, ønsker at trække sig ud. Torben har indvilget.

Mona foreslås til bestyrelsen. Mona er i forvejen suppleant.

Mona og Torben vælges til bestyrelsen.

 

Valg af suppleant

Lasse Frydenlund Nielsen: Modtager ikke genvalg.

Niclas Henning Jensen: stiller op.         

Hans Erik Brendholm: stiller op          

Niclas og Hans vælges til suppleanter

 

7.Valg af revisor

Keld Madsen: Er på valg og stiller op igen.

Keld Madsen vælges til revisor                                     

 

 

Referent: Michael Mohr

 

         

 

Flid' s - havneguide og kalender

I dette sommervejr bliver sejlerne måske en ekstra dag i havnen, for at tage på opdagelse.

Tit og ofte søger de information hos jer på Havnekontoret om oplevelser og aktiviteter ved havnen og i nærområdet.

 

FLID har udviklet en ny digital Havnekalender, som vi håber I vil bruge og henvise til, når sejlerne spørger.

Kalenderen ligger på hjemmesiden Havneguide.dk og er udviklet af FLID i samarbejde med VisitDenmark og Kultunaut.

 

Kalenderen rummer tusindvis af aktuelle begivenheder, herunder maritime events som snorkling, fiskeri, kajak og meget mere.

 

Gå ind på Havneguide.dk og klik på Kalender i topmenuen. 

Eller klik på linket her: http://kalender.havneguide.dk/

 

Hensigten med kalenderen er at gøre det lettere for sejlerne og andre interesserede at finde oplevelser, begivenheder og seværdigheder

ved og omkring FLIDs havne over hele landet.

 

 

Ref af generalforsamling 2016

Øster Skerninge Forsamlingshus den. 9-03-2016 Kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

 

    1. Valg af dirigent Børge Midtgaard.

 

 

 

2 Formanden aflægger beretning for 2015.

 

Hovedemner:

Affald, Bådstativer, El til båden sommer og vinter, Dykkere, Tilkørselsvej til havnen, E-mail, Samarbejde med Svbg. Kommune, Arbejdsdag d. 30/4.

 

 

3 Foreningens regnskab til godkendelse for 2015 Hans Vestergaard Madsen gennemgik regnskabet for 2015.

 

Indkøbt sten til vestmolen kr. 40.000,-

Spørgsmål fra salen: Alle sider fra regnskabet skal fremlægges, ligeledes alle noter i budget.

Regnskabet sendes ud pr. mail fremover. Flertal for dette.

Ønsker man at modtage regnskab pr. brev skal man give bestyrelsen besked på generalforsamlingen. Regnskabet hermed godkendt.

 

 

4 Budget og fastlæggelse af kontingent for 2016

 

Hans Vestergaard Madsen gennemgik budget for 2016. Kontigent for 2016 ændres ikke i forhold til 2015.

 

 

5 Behandling af indkommende forslag Ingen indkommende forslag.

 

 

 

6 Valg til Bestyrelse og en suppleant

 

Lasse Frydenlund Nielsen forslåes til bestyrelsen.

Skriftlig afstemning gennemføres.

Lasse = 16 stemmer (Lasse bliver ikke valgt)

 

 

7 Valg af revisor

 

På valg er Jesper Bælum: Jesper Bælum er genvalgt.

 

 

8 Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 6 Behandling af indkommende forslag

Ingen forslag er indkommet

 

 

ad 6 Valg til bestyrelsen: på valg er:

Robert Havelinn: modtager genvalg. 28 stemmer = genvalgt.

Havs Vestergård Madsen: modtager genvalg. 31 stemmer = genvalgt.

Ib Otto Andersen: modtager gelvalg. 31stemmer = genvalgt.

 

ad 6 Valg af Suppleant på valg er Sten Jonnasen

Lasse stiller op som suppleant: Lasse er valgt.

 

 

 

 

 

(Referent: Michael Mohr: m.mohr@hotmail.dk)

Danske Tursejleres turbøjer

TURBØJER TIL TURSEJLERNE

 

Bøjeområde 1 Positioner

Helnæs Bugt....................................55°06´44 N & 10°05´98 Ø

Helnæs Bugt....................................55°07´ 94N & 10°04´08 Ø

Dyreborg..........................................55°04´48 N & 10°13´66 Ø

Dyreborg..........................................55°04´45 N & 10°13´65 Ø

Lyø Sand N.......................................55°03´71 N & 10°08´70 Ø

Lyø Sand S.......................................55°03´65 N & 10°08´61 Ø

Nab N................................................55°03´58 N & 10°19´13 Ø

Nab S.................................................55°03´53 N & 10°19´09 Ø

Korshavn..........................................55°00´84 N & 10°19´26 Ø

Revkrog............................................55°00´33 N & 10°20´44 Ø

Revkrog............................................55°00´30 N & 10°20´55 Ø

Ravnebjerg......................................55°00´72 N & 10°20´37 Ø

Skarø.................................................55°00´92 N & 10°28´18 Ø

Skarø.................................................55°00´79 N & 10°28´17 Ø

Bækkehave Fyr ..............................55°00´66 N & 10°31´83 Ø

Thurøbund......................................55°02´31 N & 10°40´80 Ø

Thurøbund......................................55°02´31 N & 10°40´86 Ø

Pilekrogen Troense.......................55°02´27 N & 10°38´56 Ø

Bogø Øst...........................................55°18´73 N & 09°49´93 Ø

Torø Nord....................................... 55°15´66 N & 09°52´98 Ø

Bøjeområde 2 Positioner

Nyborg Fjord...................................55°17´90 N & 10°46´96 Ø

Kajberg Skov...................................55°16´57 N & 10°47´33 Ø

Romsø vest......................................55°30´70 N & 10°47´57 Ø

Romsø sydøst..................................55°30´55 N & 10°47´59 Ø

Musholm Øst .................................55°28´80 N & 11°04´81 Ø

Musholm Vest.................................55°28´57 N & 11°04´35 Ø

Bøjeområde 3 Positioner

Vest for Kyndeløse.........................55°42´86 N & 11°50´67 Ø

Vellerup Vig....................................55°44´10 N & 11°52´30 Ø

Hammerkrogen.............................55°45´10 N & 11°51´24 Ø

Lindholm.........................................55°44´52 N & 11°49´12 Ø

Kongsøre Skov Syd........................55°48´39 N & 11°42´56 Ø

Bramsnæs Bugt..............................55°41´03 N & 11°49´68 Ø

Bøjeområde 4 Positioner

Nord for Tærø................................ 54°57´35 N & 12°03´70 Ø

Guldborgsund................................54°52´60 N & 11°44´06 Ø

Guldborgsund................................54°52´77 N & 11°45´19 Ø

Guldborgsund................................54°51´23 N & 11°45´63 Ø

Guldborgsund................................54°51´20 N & 11°45´73 Ø

 

Se ydeligere info på:

www.dansketursejlere.dk

 

 

Nøgler/ frihavn mm.

 

CoolNøgle til klubhus kan erhverves igennem Hans Madsen for kr 100,00

CoolFrihavnsordning, kontakt Hans Madsen og bedst inden 1 juni ( se også under frihavn )

CoolGeneralforsamling afholdes i Marts

CoolArbejdsdag afholdes i Maj